Het Christelijke geloof

Het grootste geloof tot nu toe dat overal in de wereld beoefend wordt, maar niet veel weten het hele verhaal van het Christendom, hoe zit het daarmee? In deze tekst wordt er alles verteld over het Christelijke geloof.

Vroeger, in de tijd van de Grieken en de Romeinen waren er veel natuurreligie en des tijds het hellenisme. Dit was het oude Griekse geloof waarbij er veel goden waren zoals Zeus, de God der Goden of Poseidon, God en koning van de zee. Dit veranderde toen een kind genaamd Jezus geboren werd. Het christendom begon in Palestina, tijdens de dagen van Jezus. God zou Jezus beloven dat hij de Messias zal zijn nadat hij opgegroeid is. Na de dood van Jezus wordt er gezegd dat je moet prediken voor de zonden waarvoor hij gestorven is. Dit werd ook volbracht na de dood van Jezus en werd het bericht dat Jezus dood is verspreid. Destijds was het vaak makkelijk om te leren over andere geloven en was het makkelijk te verspreiden, maar dit was niet het geval in het Perzische RIjk en het Romeinse Rijk omdat, zij hun eigen geloven al hadden en zij dit niet toestonden. Dit had toch wel geholpen om het aantrekkelijker te maken in beide Rijken. Doordat het onderdrukt werd, waren mensen steeds meer geïnteresseerd in dit geloof. Het geloof was al helemaal populair voor de bevolking met lagere rangen en of slaven. Voor hun was het een weg uit, Jezus wou juist dat er geen discriminatie was tussen rang of soort mensen, iedereen is gelijkwaardig in zijn ogen.

Toch kwam er ook een tijd waarin het Romeinse Rijk ook het Christendom interessant vond door dat het steeds meer verspreide in het rijk tot dat het uiteindelijk een erkend geloof is gemaakt. Toen het Romeinse Rijk gesplitst is door de barbaren die steeds het Westerse gedeelte aanviel is het Oosterse gedeelte nog overgebleven waardoor het Romeinse staat geloof het Christendom kon worden, dit werd beslist door Keizer Constantijn de Grote. Hij zag veel visioenen in zijn dromen en luisterde ernaar waardoor hij steeds meer in het Christendom gelooft en zich uiteindelijk bekeerde. Ook begon Constantijn Christelijke missionarissen te sturen naar Europa zoals naar de Germaanse land om zij tot het Christendom te laten bekeren. Door de jaren heen verdween hierdoor veel van de Germaanse volk/natuur geloven en bekeerde ze zich tot het Christendom. Niet iedereen bekeerde zich maar die werden dan ook heel snel verslagen door het Frankische Rijk door dat Charlemagne bijna het meeste van Europa had veroverd. De belangrijkste oorlog was het Saksen Oorlog waarbij de Saksen verloren hadden en met geweld bekeerd zijn tot het Christendom. Door de beïnvloeding van het Frankische rijk werd het Christendom overal verspreid over heel Europa en bekeerde bijvoorbeeld heel Spanje zich tot het Christendom nadat ze de moslims uitgeroeid hebben uit Iberië door de Reconquista. Dit was een periode waarin de Spaanse koninkrijken door heel Iberië ging om het hele gebied over te nemen voor de Spanjaarden. Deze periode duurde ongeveer 800 jaar voor dat alle moslims verslagen zijn en heel Spanje christelijk is geworden. Jaren later na de kolonisaties van Engeland, Spanje, Frankrijk en Portugal werden ook de inwoners van de koloniën bekeerd tot het Christendom en of zijn er mensen meegekomen naar de koloniën die al Christelijk zijn. Ook dit werd gedaan met en zonder geweld.

In het Christelijke wordt er gezegd dat God zijn zoon Jezus naar de wereld heeft gezonden om de zonden en schulden van mensen te vergeven door middel van de dood van Jezus. De Christenen en de Joden hebben met tradities bijna het zelfde principes zoals dat ieder mens die in de wereld geboren wordt leven krijgen met een zonde hebben en dat zij van die zonde af moeten komen. Om van zonden af te komen moet je God aanbidden, omdat zonde een scheiding geeft tussen de mens en God en dat het belangrijk is om met God verbonden te blijven. Voor veel Christenen is het verhaal van Jezus en de geboorte heel erg belangrijk en staat het verhaal van Jezus daardoor ook in de vele Bijbelboeken zoals, het Nieuwe Testamenten van Marcus, Mattheüs, Lucas en Johannes. Deze teksten waren eerst in het Grieks geschreven en bewaard maar is daarna vertaald in vele talen. Een van de belangrijkste teksten en gebod is het gebod: ''Heb God lief boven alles en uw naaste als uzelf''. Dit betekend dat je klaar moet staan voor andere ook al hebben zij een ander uiterlijk of apart gedrag.

Het Christendom behoort tot een van de Abrahamse geloven waarin het Jodendom en de Islam er ook bij zit. Dit komt omdat er tussen de drie geloven veel punten en tradities overheen komen met elkaar en dat zij samen uiteindelijk geloven in God. Toch zijn er een paar verschillen, een van de grote verschillen is dat in het Christendom het menswording van God wordt belijdt terwijl de Islam daar anders over wordt nagedacht. Een ander voorbeeld is dat de naam Jezus niet voorkomt in de Koran maar de naam ''Isa''. Isa zou de echte naam zijn van Jezus volgens de Islam. Isa wordt door de Islam gezien als een grote profeet en dat hij terug zal komen in de Dag des Oordeels. Daarnaast heeft iedere religie natuurlijk zijn eigen geschrift. Het Christendom heeft de Bijbel van het Oude en Nieuwe Testament, het Jodendom heeft de Torah en de Islam heeft de Koran. Het Jodendom en de Islam erkennen de Katholieke teksten niet. Dit komt omdat het Jodendom en de Islam geen andere kopieën hebben gemaakt van hun boeken. Toch respecteren moslims de Thora en de vele boeken van het Christendom wel, ook al geloven de moslims niet in deze teksten.

De reden dat het Christendom veel doctrines heeft is omdat, er door de eeuwen heen veel discussie waren over hoe het Christendom voldaan moest worden en hoe de Bijbel gelezen worden. Hierdoor is in ongeveer het jaar 1500 de Protestantse reformatie. Van daaruit zijn er meer doctrines gekomen die andere ideeën hebben over het geloof. Een van deze voorbeelden zijn dat je niet naar beelden van Jezus of gouden kruisen toe mag bidden en daarnaast dat de Vaticaan vals is. Ook dat er veel dingen zijn in de Katholieke boeken en teksten die vals zijn of die helemaal niet kloppen. Van uit de Protestantse Reformatie en daarna zijn er 9 verschillende sekte in totaal bijgekomen zoals: Anabaptisme, Lutheranisme, Baptisme, Unitarisme, Restaurationisme, de Pinksterbeweging, Methodisme, Anglicanisme en Calvinisme. Naast het Christendom heb je ook de Orthodoxe sekt en de Assyrische Kerk van het Oosten. De Orthodoxe noemen zichzelf als het Christendom dat niet veranderd is vergeleken met de andere bestaande sekte. De Assyrische Kerk heeft ook andere ideeën over de Bijbel waarbij ze met een paar punten er niet mee eens zijn. Het grootste verschil is dat er Jezus gezien wordt als werkelijk God en dat hij ook werkelijk een mens was.

Uiteindelijk is het zo dat na deze verschillen alle Abrahamitische geloven in een God geloven en dat het alleen door onduidelijkheid eigen meningen creëert. Van daar uit werden er sekten gemaakt die in hun eigen ideeën geloven maar ook toch in God geloven.